ALAPSZABÁLY

 

Amellyel a Mályi Természetvédelmi Egyesület alakuló közgyűlése az egyesület alapszabályát a következőkben állapítja meg:

 

Általános rendelkezések:

 

1.§

 

Az Egyesület neve:    Mályi Természetvédelmi Egyesület

 

Az Egyesület rövid neve: MTE

 

Az Egyesület székhelye: 3434 Mályi, Erkel F. 62.

 

Az Egyesület jelképe: Az Egyesület zöld színű rövidített nevén MTE ülő kék színű rozsdafarkú, alatta az Egyesület teljes neve feketével.

 

Az Egyesület működési területe: Működése kiterjed az ország egész területére, különös tekintettel Mályi Község bel- és külterületeire

 

Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

2.§

 

Az Egyesület alapszabályban meghatározott célja:

 

A Természetvédelmi Egyesület célja:

Természetvédelmi oltalom alatt álló, és még nem védett területek természeti értékeinek
kutatása, feltárása, károsodásuk megelőzése, természetvédelmi kezelése, a veszélyeztetett növény és állatfajok védelme.

A községben található madárfajok védelme, védett és fokozottan védett állat és növényfajok védelme.

A természetjárás szervezése, népszerűsítése.

A természet ápolása, annak fenntartása, környezetvédelmi szemlélet kialakítása és fejlesztése.

 

A lakosság természetvédelmi szemléletének kialakítása.

 

Fellépés az állatkínzás ellen.

 

Az Egyesület alapvető feladatai:

a)      gyurgyalag védelem

b)      madárfajok védelme;

c)      odútelepek kialakítása;

d)      téli etetőanyagok biztosítása;

e)      költőhelyek kialakítása, bányafalak rendszeres rendbetétele;

f)        télen madáretető helyek üzemeltetése

g)      madárbarát kert program bevezetése

h)      szemétgyűjtő akciók szervezése

i)        a községben található állat és növényfajok védelme megismertetése

j)        óvodai és iskolai természetvédelmi programok és bemutatók szervezése

 

Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

 

Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet.

 

Az Egyesület céljainak elérése érdekében végzett tevékenysége:

-          Sporttevékenység, szabadidős és hobbitevékenység

-          Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

-          Kulturális tevékenység

-          Az Egyesület pályázatot hirdet, és támogat,

-          Az Egyesület pályázaton részt vesz,

-          Az Egyesület biztosítja a feladatok szakszerű elvégzésének személyi és tárgyi feltételeit,

-          Olyan gazdasági tevékenység folytatása, mely az egyesület céljának elérését segíti, melyből származó bevételt kizárólag erre fordítja.

 

Az Egyesület tevékenysége TEÁOR számok alapján:

 

      01.62 ’08  Állattenyésztési szolgáltatás

55.20 ’08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

55.90 ’08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

56.29 ’08 Egyéb vendéglátás 

68.20 ’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

73.11 ’08 Reklámügynöki tevékenység

75.00 ’08 Állat-egészségügyi ellátás

77.21 ’08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

77.39 ’08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

79.11 ’08 Utazásközvetítés

79.12 ’08 Utazásszervezés

79.90 ’08 Egyéb foglalás

85.51 ’08 Sport, szabadidős képzés

85.59 ’08 M.n.s. egyéb oktatás

85.60 ’08 Oktatást kiegészítő tevékenység

88.91 ’08 Gyermekek napközbeni ellátása

93.11 ’08 Sportlétesítmény működtetése

93.12 ’08 Sportegyesületi tevékenység

93.19 ’08 Egyéb sporttevékenység

93.29 ’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

94.99 ’08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

96.09 ’08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

 

Egyesületi tagság keletkezése, megszûnése:

3.§

Az Egyesület tagja minden olyan természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.

Különleges jogállású tagok:

A pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulásával vesz részt, a tiszteletbeli tagot az egyesület tagjai választják meg e tagságra. A különleges jogállású tagok az egyesület szerveibe nem választhatnak és az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt.  

A rendes, valamint a pártoló tag felvétele írásbeli kérelem alapján történik, amit az Egyesület Elnökségéhez kell benyújtani.

Az Elnökség a tagfelvételi kérelem felől a kérelem beérkezését követő legközelebbi ülésén hoz határozatot. A tagsági viszony az Elnökség elfogadó határozatával keletkezik.

4.§

Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével vagy kizárással.

5.§

A kilépést írásban kell közölni az Egyesület valamelyik tisztségviselőjével.

6.§

A közgyűlés szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét.

A tagok jogai és kötelezettségei:

7.§

 Részt vehet az Egyesület tevékenységében, és igénybe veheti az általa biztosított szolgáltatásokat. Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az Egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában (kivéve: különleges jogállású tagok).

 

 

8.§

Az Egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni

 

Az Egyesület szervei:

 

KÖZGYŰLÉS ÉS TISZTSÉGVISELŐK:

 

9.§

Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok felének + legalább egy főnek a jelenléte esetében határozatképes. A közgyűlést az Elnökség hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább 15 nap időköznek kell lennie. Évente legalább egyszer rendes közgyűlést kell tartani. Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja.

 

A közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A közgyűlés határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. A közgyűlés a tisztségviselőket titkos szavazással választja meg.

 

Az Egyesület legfőbb szervének hatáskörébe tartozik:

-          az alapszabály megállapítása és módosítása;

-          az éves költségvetés, illetve az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadása, ha törvény eltérően nem rendelkezik;

-          az ügyintéző és képviseleti szerv éves beszámolójának elfogadása;

-          az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének vagy feloszlásának kimondása;

-          az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak megválasztása és visszahívása;

-          döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.

 

Az alapszabály módosításához és az Egyesület feloszlásának kimondásához a tagok összessége kétharmadának szavazata szükséges.

 

Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, határozatképtelenség esetére az eredeti időponthoz képest 30 perccel későbbi időpontra összehívott megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontokban szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, amennyiben erre vonatkozóan a  tagokat a meghívóban tájékoztatták. A megismételt közgyűlés időpontját az eredeti közgyűlés meghívójában meg kell jelölni.

 

Az Elnökség:

 

10.§

A közgyűlés 3 főből álló Elnökséget választ. Az Elnökség tagjai között van az elnök, alelnök, a titkár. A közgyűlés az elnökség tagjait 5 évre választja.

 

Az alakuló közgyűlés:

Lehoczky László Krisztián (an.: Nagy Enikő Gabriella) 3434 Mályi, Erkel F. u. 62. sz. alatti lakost elnöknek,

Kurucz Botond (an.: Sencsik Katalin) 3434 Mályi, Széchenyi u. 1. sz. alatti lakost alelnöknek,

Szakné Kovács Krisztina (an.: Mangu Erzsébet Julianna)  3434 Mályi, Bercsényi u. 17. sz. alatti lakost titkárnak válassza meg.

 

Két közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni.

 

Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések, közhasznú társasággal kapcsolatos döntések) és illető jogok vállalásáról - beszámolási kötelezettség - dönteni.

 

Az Elnökség minimum három tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség szükséghez képest - de évente legalább kétszer - tart ülést, melyet az Elnök hív össze. Az Elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 15 nap időköznek kell lennie.

 

Az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet illetve bármely döntésben érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. Az Elnökség határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő.

 

Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg.

 

11.§

 

Mind a Közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az Elnökség jelenlévő minden tagja, közgyűlés esetén a levezető elnök,  és a közgyűlés által erre kijelölt két hitelesítő tag.

 

A közgyűlés levezető elnöke a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti. A határozat csak ezt követően válik érvényessé.

 

Az Elnökség elnöke köteles a közgyűlés és az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya, illetve ha lehetséges személye is.

 

Az Elnökség elnöke köteles a közgyűlés és az Elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthet a döntés meghozatalától számított 3 napon belül, írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni.

 

Amennyiben a kézbesítés a hatályos jogszabályok szerint nem tekinthető kézbesítettnek, úgy köteles ennek tudomására jutásától számított 3 napon belül közleményként valamely országos sajtó útján is nyilvánosságra hozni.

 

12.§

Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait az elnökség erre kijelölt tagja kezeli.

13.§

Az Elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi teendők ellátásával megbízni. A pénztáros díjazásban nem részesül, azonban igazolt készkiadásai megtérítésre igényt tarthat.

Az Elnökség tagjaira vonatkozó  közös szabályok:

14.§

Az Egyesület alapításakor a vezető tisztségviselőket – az elnökség tagjait - az alapítók az alakuló ülésen választják meg. Ezt követően az Egyesület vezető tisztségviselőit az Egyesület legfőbb szerve választja meg.

A vezető tisztségviselők az Egyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, az Egyesület érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az alapszabály, illetve a legfőbb szerv által hozott határozatok, kötelezettségeik vétkes megszegésével az Egyesületnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek.

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás:

 

a) a megbízás időtartamának lejártával,

b) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,

c) lemondással,

d) elhalálozással,

e) a közgyűlés általi visszahívással.

 

A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a legfőbb szerv az új vezető tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

A  vezető tisztségviselő lemondását írásban köteles az Elnökségnek bejelenteni.

A közgyűlés a jelenlévő tagok kétharmados többséggel hozott határozatával a vezető tisztségviselőt tisztségéből visszahívhatja, ha tisztségének betöltésére érdemtelenné válik, vagy feladatának ellátásában 3 hónapot meghaladóan akadályoztatva van. A vezető tisztségviselő visszahívása az elnökséghez benyújtott indokolt írásbeli kérelemmel kezdeményezhető. Az elnökség a visszahívási indítvány benyújtásától számított 60 napon belül köteles összehívni a közgyűlést. 

Az Egyesület képviselete:

15.§

Az Egyesület képviseletére az elnök önállóan jogosult. Az Egyesület bankszámlája felett az elnök és az elnökség egy másik tagja együttesen jogosultak rendelkezni.

 

Az egyesület gazdálkodása, megszűnése:

 

16.§

Az Egyesület vagyona a tagdíjakból, magán- és jogi személyek felajánlásaiból képződik. A felajánlások elfogadásához az elnökség határozata szükséges. A tagdíj mértékét az egyesület évente határozza meg.

 

Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek

 

Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt köteles az alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítani.

Az Egyesület a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

 

Az Egyesület bevételei:

-          tagsági díj

-          személyi, anyagi támogatások, felajánlások

-          állami és civil szervek, szervezetek, gazdasági egységek, alapítványok támogatása, egyéb pályázatok útján elnyert fejlesztési és működési támogatás

-          rendezvények és egyéb vállalkozási bevételek

 

Az Alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében az Egyesület költségeket számolhat el.

 

Az Egyesület – az alapszabályban meghatározott célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében – gazdasági és vállalkozási tevékenységet is folytathat.

 

Az Egyesület tisztségviselői tiszteletdíjban nem részesülnek, azonban a tisztségviselők igazolt készkiadásaik megtérítésére igényt tarthatnak.

 

17.§

Az Egyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

18.§

Az Egyesület megszűnik, ha

 

-      az Egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad),

-      a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz,

-      a bíróság feloszlatja,

-      a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy megállapítja megszűnését,

-      a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszüntetni, és az Egyesületet a nyilvántartásból törlik.

 

Az Egyesület megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után – a vagyonról az alapszabály előírása, illetve az egyesület legfőbb szervének döntése szerint kell rendelkezni.

 

 VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:

 

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok az irányadók.

 

Miskolc, 2013. április 3.

 

 

 

………………………………………..

Lehoczky László Krisztián                                                                           

Egyesület elnöke